Skip to main content

Table 1 Causes of lower gastrointestinal bleeding (20)

From: An uncommon cause of lower gastrointestinal bleeding: a case report

Vascular lesions Tumors of small intestine Less common causes
• Angiodysplasia • Leiomyoma • Ulcerations of small intestine
(Crohn's disease, Meckel's diverticulum, Zollinger-Ellison Syndrome)
• Telangiectasia • Leimyosarcoma • Vasculitis
• Venous ectasia • Carcinoid tumors • Infectious bowel disease
• Hemangioma • Adenocarcinoma • Radiation enteritis
• Arteriovenous malformation • Lymphoma  
• Dieulafoy's lesion • Adenomatous polyps  
  • Metastases  
\